Sociologija knjige in branja

Sociologija knjige in branja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogrinčič Čepič Ana

Sociologija knjige in branja (SKB) poimenuje široko in heterogeno področje, ki v obravnavi obeh naslovnih pojmov prepleta različne (družbeno-humanistične) discipline in pristope. Zajema iz sociologije in literarne vede, (kulturne) zgodovine, medijskih študijev in antropologije vsakdanjega življenja, navezuje pa se tudi na nova spoznanja s področja nevroznanosti, ki pomembno osmišljajo pomen branja. Za osnovni predmet obravnave jemlje 'rabe knjig' v zelo širokem smislu, ki presega branje kot tako in vključuje načine, kako do knjig pridemo, kako se vključujejo v naša vsakdanja življenja, pri čemer upošteva različne moduse obstoja knjige (kot tržni artikel, kot estetski objekt, kot kulturna dobrina, kot umetniško delo). Bralne prakse preuči v sinhroni in diahroni perspektivi, tj. v svoji aktualni raznoterosti in skozi zgodovinske transformacije. Posebej se osredotoča na način raziskovanja bralnega doživetja in na učinke branja, sploh v navezavi na e-knjigo in e-branje, predvsem pa vseskozi upošteva družbeni kontekst – vpliv navad, prostočasnih praks, političnih, religioznih idr. dejavnikov in tako kontekstualizira branje v širšem, družbeno-historičnem okviru. Lahko rečemo, da SKB zanima predvsem bralno vedenje v vsakdanjem življenju in načini, kako družbene okoliščine na različnih ravneh spreminjajo bralne prakse. Od ožje zamejene sociologije literature jo mdr. loči poudarek na materialnosti knjige in telesnosti branja, njegovi čutni in emocionalni razsežnosti.

Ana Vogrinčič: Družabno življenje romana: uveljavljanje branja v Angliji 18. stoletja, (Zbirka Apes). Ljubljana: Studia humanitatis, 2008
Ana Vogrinčič Čepič: »Branje kot prostorska praksa : odnos bralcev do neposrednega fizičnega prostora branja«. V Ars & humanitas, 2019. Letn. 13, št. 2, str. 163-183
Karin Littau: Theories of Reading. Books, Bodies and Bibliomania. Polity Press, 2006.
Naomi Baron: Words On Screen: The Fate of Reading in a Digital World, 2015, Oxford Uni. Press.
Thomas McLaughlin: Reading and the Body, 2015, Palgrave
R. A. Peterson: »Six constraints on the production of literary works«, 1985
Melanie C. Green & Timothy C. Brock: The Role of Transportation in the Persuasiveness of Public Narratives (2000)
D. C. Kid in E: Castano: Literary fiction improves theory of mind. Science Express, 2013
J. Nolan Stinson: Toward a Life History of Reading, 2011
Kovač in Weel: »Reading in a post-textual era.« V: First Monday, 2018
Adrian van der Weel: “Reading.” V: The Oxford Handbook of Publishing, 2019

Obvezna literatura bo sproti ažurirana z novimi besedili, relevantnimi za vsebino predmeta.

Since every year new relevant work occurs the list of required and recommended literature is being constantly revised, i.e. updated and complemented.