Šolsko svetovalno delo

Šolsko svetovalno delo

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Gregorčič Mrvar Petra, doc. dr. Šarić Marjeta

1. Svetovalno delo in vzgojno-izobraževalna institucija: - Formalni in strokovni okvir delovanja svetovalne službe v vzgojno-izobraževalni instituciji.
- Koncept šolske svetovalne službe; značilnosti šolskega svetovalnega dela; načela šolskega svetovalnega dela, položaj šolskih svetovalnih delavcev v vzgojno-izobraževalni ustanovi.
- Vrste šolskega svetovalnega dela: šolsko in osebno svetovanje; interna šolska svetovalna služba in svetovalni eksternati; krizno-kurativno svetovanje/dejavnosti in razvojno-preventivno svetovanje/dejavnosti.
- Organizacijsko operativne rešitve svetovalnega dela v Sloveniji in tujini.

2. Pedagoške teorije in teorije svetovanja:
- Značilnosti nekaterih pedagoških teorij in teorij svetovanje, ki so vplivale na razvoj koncepta šolskega svetovalnega dela v Sloveniji.

3. Sodelovanje in razvojno-svetovalno delo z otroki in mladostniki:
- Razvojno svetovanje (cilji in naloge), posebnosti razvojnega svetovanja v predšolskem in šolskem obdobju, v vrtcu, osnovni in srednji šoli.
- Razvojno-analitično preučevanje okoliščin in razvoja ter učenja otrok in mladostnikov kot osnova preventivnega in razvojnega svetovalnega dela.
- Koncepti dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, z učnimi težavami, nadarjenimi, priseljenci. Študij in sleditev dela posameznih otrok/mladostnikov, skupin ali cele populacije.
- Poklicna/karierna orientacija.

4. Sodelovanje in posvetovalno delo z učitelji/vzgojitelji:
- Objektivni in subjektivni pogoji sodelovanja/posvetovalnega dela z učitelji.
- Področja medsebojnega sodelovanja.

5. Sodelovanje in posvetovalno delo z vodstvom šole/ravnateljem:
- Pogoji in načela sodelovanja in odnosov med šolskim pedagogom in ravnateljem pri koncipiranju in usmerjanju pedagoškega režima dela na vzgojno-izobraževalni ustanovi.
- Področja medsebojnega sodelovanja.

6. Sodelovanje in posvetovalno delo s starši in zunanjimi strokovnimi institucijami/strokovnjaki:
- Značilnosti in oblike sodelovanja; področja sodelovanja.
- Analiza konkretnih načinov in primerov medsebojnega sodelovanja.

7. Načrtovanja in evalvacije šolskega svetovalnega dela v vzgojno-izobraževalni ustanovi:
- Dolgoročno in letno načrtovanje dela.
- Spremljanje in (samo)evalvacija dela.

8. Etična načela svetovalnega dela in etični kodeks.

● Bezić, T., Rupar, B. in Škarič, J. (2003). Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela svetovalne službe. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. ID=127949568
● Gregorčič Mrvar, P., Jeznik, K., Kalin, J., Kroflič, R., Mažgon, J., Šarić, M. in Šteh, B. (2020). Šolska svetovalna služba: stanje in perspektive. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. ID= 14319619
● Kalin, J., Resman, M., Šteh, B., Mrvar, P., Govekar-Okoliš, M. in Mažgon, J. (2009). Izzivi in smernice kakovostnega sodelovanja med šolo in starši. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. ID=249078016
● Mrvar, P. (2004). Interkulturno svetovanje in interkulturne svetovalne kompetence. Sodobna pedagogika, 55, št. 3, str. 146–167. ID=761348
● Programske smernice. Svetovalna služba v osnovni šoli (2008). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. ID= 238883072 Programske SVETOVALNA SLU@BA
● Programske smernice. Svetovalna služba v gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih šolah ter strokovnih šolah in v dijaških domovih (2008). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. ID= 238883328 Programske SVETOVALNA SLU@BA
● Programske smernice. Svetovalna služba v vrtcu (2008c). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. ID= 238882816 Programske SVETOVALNA SLU@BA SVETOVALNA SLU@BA - smernice,
● Resman, M., Bečaj, J., Bezić T., Čačinovič Vogrinčič, G. in Musek, J. (1999). Svetovalno delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. ID=98146304

Aktualna šolska zakonodaja.

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.