Španščina 1

Španščina 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Trenc Andreja, lekt. Geršak Marija Uršula

Glasoslovje s pravorečjem: glasovi španskega jezika, izgovorjava, pomenska vloga intonacije.

Pravopis: španska abeceda, naglaševanje in postavljanje grafičnega akcenta.

Oblikoslovje in skladnja: oblikoslovne značilnosti španskega samostalnika, pridevnika, prislova, zaimkov in predlogov. Oblikoslovne in skladenjske značilnosti španskega glagola. Tvorba pravilnih in najbolj uporabnih nepravilnih glagolov. Tvorba in raba glagolskih časov v indikativu: sedanjik, nesestavljen preteklik, pogojnik. Izražanje prihodnosti. Raba glagolov s predlogi. Opozicija ser/estar/haber. Nekatere glagolske perifraze.

Besedišče: osnovno besedišče zajeto v izbranih tematskih sklopih v učbeniku.

Sporazumevalne funkcije: v skladu z opisniki za raven A1 in delno A2 (po predpisanem učbeniku).

Receptivne in produktivne spretnosti:
Slušno in bralno razumevanje kratkih, jasnih in enostavnih sporočil, ki se nanašajo na vsakdanje življenje in medsebojne odnose.
Tvorjenje preprostih in funkcionalno usmerjenih govorjenih in pisnih sporočil.

Družba in kultura:
Spoznavanje družbenokulturnih značilnosti Španije in Latinske Amerike.

Ainciburu, M. C., González, V., Navas, A. Tayefeh, E., Vázquez, G. (2015): Vía rápida. Barcelona: Difusión. COBISS.SI-ID – 62067298, COBISS.SI-ID - 62071138
Alonso Raya, R., Castaneda Castro, A., Martínez Gila, P., Miquel López, L., Ortega Olivares, J., Ruiz Campillo, J. P. (2013): Gramática básica del estudiante de espanol. Barcelona: Difusión. COBISS.SI-ID - 58988642
Corpas, J., Germendía, A., Soriano, C. (2013): Aula Internacional 1. Barcelona: Difusión. COBISS.SI-ID - 55600738
Ivorra Lloret, E. M., Görinssen, M., Häuptle – Barceló, M, Pérez Canizares, P., Ribas, R., Wiener, B., (2011): Nos Vemos A1-A 2. Libro del alumno. Barcelona.: Difusión. COBISS.SI-ID - 52740450
López Ripoll, S., Minano Lopez, J. (2009): Destino ERASMUS 1, Nivel inicial. Madrid: SGEL. COBISS.SI-ID - 50011490
Markič, J., Pihler, B. (2008): Španska slovnica po naše. Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 241399040
Martín Peris, E., Sans Baulenas, N. (2013): Gente hoy 1. Difusión: Barcelona. COBISS.SI-ID - 52645218

Dvojezični španski slovarji. COBISS.SI-ID - 4421377

Zbirka glagolskih spregatev. COBISS.SI-ID - 13244210