Strukturalizem, psihoanaliza, filozofija

Strukturalizem, psihoanaliza, filozofija

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kravanja Aljoša, prof. dr. Dolar Bahovec Eva

Vsebina vključuje temeljne pojme strukturalizma in psihoanalize kot osrednjega miselnega gibanja v sodobni francoski filozofiji in njegovo umestitev v širši kontekst sodobne filozofije.

Glavni tematski sklopi:

Prvi sklop je namenjen predstavitvi življenja in dela Sigmunda Freuda in njegovega pomena za razvoj strukturalizma in psihoanalize, sodobne francoske filozofije ter nasploh za razvoj humanistike.

Drugi tematski skop je namenjen predstavitvi strukturalne lingvistike (Ferdinanda de Saussura, Emila Benvenista itn.) in njenega pomena za razvoj strukturalizma in psihoanalize ter sodobne francoske filozofije.

Tretji tematski sklop je namenjen predstavitvi strukturalne antropologije in pomena Clauda Lévi-Straussa za razvoj strukturalizma in psihoanalize ter sodobne francoske filozofije.

Četrti tematski sklop je namenjen predstavitvi Lacanove psihoanalize in njegove »vrnitve k Freudu«, Althusserjevega branja Marxa, Freuda in Lacana itn., in analizi temeljnih psihoanalitičnih pojmov (želja, ljubezen, subjekt nezavednega, simbolno, fantazma, nagon, ponavljanje, travma, realno, transfer, subjekt, ki se zanj predpostavlja, da ve, Drugi itn.).

Peti tematski sklop je namenjen predstavitvi življenja in dela Michela Foucaulta, njegove arheologije vednosti (zgodovine norosti, rojstva klinike itn.), genealogije, zgodovine seksualnosti in njegovih temeljnih pojmov (zgodovina, diskontinuiteta, dogodek, vednost, igra resnice, oblast, subjektivacija, pogled, prostor, telo, nadzorovanje, biopolitika pastoralna oblast, skrb zase, življenje itn.).

Šesti tematski sklop je namenjen predstavitvi Jacquesa Derridaja, njegovi kritiki zahodne metafizike in »dekonstrukciji«, njegovemu pomenu za nastanek »poststrukturalizma«, kritiki Saussura, Lévi-Straussa, Rousseauja in njegovim temeljnim pojmom (fonocentrizem, logocentrizem, falocentrizem, gramatologija, razlika, pisava, prapisava, prisotnost, podpis, avtobiografija in tanatologija, Heideggrovo »vprašanje o duhu«, fantom, monolingvizem drugega itn.).

Sedmi tematski sklop je namenjen predstavitvi Gillesa Deleuza, njegove prenove zgodovine filozofije, njegovim filozofskih monografijam o Spinozi, Nietzscheju itn., njegovim temeljnim pojmom (podoba misli, logika smisla, razlika, ponavljanje, desubjektivacija, mnoštvo, postajanje, dogodek, bežiščnica, guba, življenje itn.) ter njegovemu sodelovanju s Félixom Guattarijem.

Posebna pozornost je posvečena sodobnim teoretskim razpravam in njihovemu pomenu za vsakdanje življenje.

Althusser, Louis (2000). Izbrani spisi. Ljubljana: Založba /cf. COBISS.SI-ID - 108716544
Bahovec, Eva D. (2023). Foucaultova kraljevska pot med filozofijo, zgodovino in psihoanalizo. Ljubljana: Znanstvena založba FF. COBISS.SI-ID - 142028035
Benveniste, Emile (1988). Problemi splošne lingvistike. Ljubljana: Studia humanitatis. COBISS.SI-ID - 88072
Deleuze, Gilles (2014). Nietzsche. Vnanje Gorice: Police Dubove. COBISS.SI-ID - 275649024
Foucault, Michel (2008). Vednost, oblast, subjekt. Ljubljana: Krtina. COBISS.SI-ID - 243024384
Freud, Sigmund (1977). Predavanja za uvod v psihoanalizo. Ljubljana: Mladinska knjiga. COBISS.SI-ID - 10097409
Freud, Sigmund (2021). Interpretacija sanj. Ljubljana: Studia humanitatis. COBISS.SI-ID - 70383619
Freud, Sigmund (2012). Metapsihološki spisi. Ljubljana: Analecta in Studia humanitatis. COBISS.SI-ID - 264115712
Lacan, Jacques (1994). Spisi. Ljubljana: Analecta. COBISS.SI-ID - 35024641
Lévi-Strauss, Claude (2004). Divja misel, Ljubljana: Krtina. COBISS.SI-ID - 216377600
Saussure, Ferdinand de (2018). Splošno jezikoslovje. Ljubljana: Studia humanitatis. COBISS.SI-ID - 298431744