Zgodovina izobraževanja odraslih

Zgodovina izobraževanja odraslih

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Govekar Okoliš Monika

- Opredelitev zgodovine izobraževanja odraslih in njenih temeljnih pojmov. Naloge, cilji in posebnosti razvoja raziskovanja zgodovine izobraževanja odraslih. Viri in kritika virov za zgodovino izobraževanja odraslih.
- Začetki zgodovine izobraževanja odraslih v svetu (Gratan, Pöggeler, idr.). Pomen »naravnega« učenja. Razvoj »šolskega« učenja in izobraževanja. Pomen izobraževanja odraslih za razvoj človeške skupnosti in vloga odraslih v prvotnih skupnostih.
- Andragoški nazori v Antiki. Grčija - Sofisti in protagonisti izobraževanja odraslih: Sokrat, Platon in Aristotel. Rim – pomen filozofov (stoiki, eklekticisti, skepticisti). Razvoj krščanstva, krščanske filozofije in prvih šol za odrasle. Razvoj institucionalizacije izobraževanja odraslih.
- Formalno in neformalno izobraževanje ter vzgoja odraslih v srednjem veku. Začetki zgodnje srednjeveškega izobraževanja – katoliška filozofija in edukacija Avguština. Razvoj meništva in vpliv na vzgojo in izobraževanje odraslih (Cassiodorjev in Karolinški izobraževalni program, Alkuinov sistem izobraževanja, idr.). Izobraževanje odraslih v visokem srednjem veku (samostani in samostanske šole, stolne šole in internatska vzgoja in izobraževanje, mestne šole, idr.. Pozno srednjeveško izobraževanje odraslih (viteštvo in dvorno izobraževanje, pomen sholastike, izobraževanje »beraških redov«, izobraževanje svetne duhovščine, srednjeveške univerze, vaganstvo, neformalno izobraževanje meščanov in kmetov).
- Edukativne ideje v renesansi (Macchiavelli, Campanella, idr.), humanizmu (Roterdamski, Moor, idr.), v reformaciji (Luther, Reuchlin, Hutten, Trubar, idr.) in protireformaciji. Začetki množičnega opismenjevanja odraslih.
- Izobraževanje odraslih v obdobju prosvetljenstva (Komensky, Leibnitz, Locke, Rousseau, Condorcet, idr.) in razvoj ekstenzivne prosvetiteljske literature ter njen vpliv na funkcionalno pismenost odraslih.
- Pomen klasicizma, idealizma in romantike za izobraževanje odraslih (Herder, Pestalozzi Schiller, Fichte, idr.).
- Razvoj institucionalnega formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih v svetu konec 18. in v 19. stoletju. Prve institucije za izobraževanje odraslih na Danskem. Razvoj izobraževanja odraslih v Angliji. Institucionalni razvoj izobraževanja odraslih na Švedskem. Razvoj in značilnoti dopisnega izobraževanja odraslih v svetu.
- Začetki institucionalnega formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih v Nemčiji, Franciji, Italiji, Španiji, na Poljskem, Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Sovjetski zvezi in v ZDA v 19. in v začetku 20. stoletja ter značilne vrste, oblike in metode izobraževanja odraslih. Razvoj in značilnosti začetnega izobraževanja odraslih na daljavo.
- Vplivi delovanja formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih v svetu na razvoj formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih na Slovenskem ter značilne oblike in metode izobraževanja.
- Nastanek permanentnega izobraževanja odraslih v svetu in nadaljnji razvoj vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih v svetu in pri nas.

• Bezenšek, J., Jug, J. in Lipnik J. (1997). Zgodovina izobraževanja odraslih v srednjeevropskih državah – obdobje med obema vojnama. Zbirka Zgodovina izobraževanja odraslih, 3. zvezek, Moderna organizacija, Kranj, str. 25. ID=97144576
• Filla, W., Gruber, E. in Jug, J. (1997). Zgodovina izobraževanja odraslih v srednjeevropskih državah – obdobje razsvetljenstva. Zbirka Zgodovina izobraževanja odraslih, 2. zvezek, Moderna organizacija. Kranj, str. 176. ID=64390656
• Filla, W., Gruber, E. in Jug, J. (1998). Zgodovina izobraževanja odraslih v srednjeevropskih državah – obdobje med obema vojnama. Zbirka Zgodovina izobraževanja odraslih, 6. zvezek, Moderna organizacija, Kranj, str. 172. ID=97144576
• Govekar-Okoliš, M. (2002). Vpliv izobraževanja na prebujanje nacionalne identitete v 19. stoletju: čitalnice, društva, tabori kot prve oblike izobraževanja odraslih. Andragoška spoznanja, št. 1, let. 8, str. 38-47. ID=45586176
• Govekar-Okoliš, M. (1998). Prosvetno izobraževalno delo v obdobju med vojnama (1918-1941) na Primorskem. Zgodovina izobraževanja odraslih v srednjeevropskih državah. Zbirka Zgodovina izobraževanja odraslih, 6 zvezek, Moderna organizacija, Kranj str. 82-88. (172 str.). ID=97144576
• Govekar-Okoliš, M. (2000). Razvoj izobraževalnih centrov v podjetjih in njihovi trendi v devetdesetih letih v Sloveniji. Zgodovina izobraževanja odraslih v srednjeevropskih državah. Obdobje od 1990-1998. Zbirka Zgodovina izobraževanja odraslih, 11 zvezek. Moderna organizacija, Kranj, str. 59-68. (224 str.). ID=110399232
• Govekar-Okoliš, M. (2009). Protestantizem ter vzgoja in izobraževanje odraslih na Slovenskem. Šolska kronika. Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje, 2009, letn.18 (XLII ), št. 2, str. 364-378. ID=51623936
• Govekar-Okoliš, M. (2011). Od permanentnega izobraževanja k vseživljenjskemu izobraževanju in učenju. V: VIDMAR, Tadej (ur.), AKSMAN, Joanna (ur.). Pedagoško-andragoške razprave v Sloveniji in na Poljskem po prelomu stoletja. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 117-132. ID=254740480
• Govekar-Okoliš, Monika (2014). Secondary school legislation in Austria (1849-1914) and its effects on efforts to establish the Slovene language in grammar schools in the Primorska region. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, letn. 24, št. 2, str. 261-276. ID=71952128
• Govekar-Okoliš, M. (2017). The Role of Grammar Schools in Forming the national Identity of the Slovenes Within Austria from 1849 to 1914. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. ID=65563746
• Govekar-Okoliš, Monika (2018). Teacher education within Slovenian and Croatian regions from 1867 to 1914. Review of Croatian history, ISSN 1845-4380, 2018, vol. 14, br. 1, str. 173-198. ID=55454209
• Govekar-Okoliš, Monika (2019). Women's teacher education in Slovenian and Croatian lands of Austria-Hungary : a comparative analysis. Časopis za suvremenu povijest, ISSN 0590-9597, 2019, sv. 51, br. 2, str. 591-616. ID=4056066
• Govekar-Okoliš, Monika (2019). The influence of Slovenian teachers on the development of the Slovenian community in Austria-Hungary. V: ERMENC, Klara S. (ur.), MIKULEC, Borut (ur.). Building inclusive communities through education and learning. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars. 2019, str. [201]-219. ID=70084450
• Jug, J. (2000). Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih (1774-1918). Zbirka Zgodovina izobraževanja odraslih. 10. zvezek. Moderna organizacija, Kranj, str. 472. ID=107472640
• Jug, J. in Pöggeler, F. (1996). Demokracija in izobraževanje odraslih – ideološke spremembe in posledice. Zbirka Zgodovina izobraževanja odraslih, 1. zvezek, Moderna organizacija, Kranj. ID=54951424

Priporočena literatura:
• Benn, R. in Fieldhouse, R. (1998). The Role of Adult Learning in Promoting Active Citizenship in Britain in the Twentieth Century. Adult Education and Democratic Citizenship II. Impuls Publisher Krakov, str. 41-50.
• Ficko, M. (1999). Ljudske univerze 1919-1941. Zgodovina izobraževanja odraslih v srednjeevropskih državah. Zbirka zgodovina izobraževanja odraslih, 8. zvezek. Moderna organizacija, Kranj, str. 276-296.
• Hojan, T. (1999). Izobraževanje odraslih (1918-1945). Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih, 8 zvezek, Moderna organizacija, Kranj, str. 38-93.
• Jarvis, P. (1991). Twentieth Century Thinkers in Adult Education. Routledge. London and New York, str. 214.
• Mohorčič-Špolar,V. (2000). Ljudske in delavske univerze v obdobju od 1945. do 1990. leta…Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih 1945-1990, 3. del. Zbirka zgodovina izobraževanja odraslih, 9. zvezek. Moderna organizacija,Kranj, str. 153-199.
• Ozvald, K. (1927). Kulturna pedagogika. Slovenska šolska matica, Ljubljana, 254 str.
• Serše, A. (1997). Izobraževanje odraslih. Obrtno šolstvo od Marije Terezije do 1848. Zbirka Zgodovina izobraževanja odraslih v srednjeevropskih državah, Obdobje razsvetljenstva, 2. zvezek, Moderna organizacija, Kranj, str. 149-157.
• Žgeč, F. (1923). Problemi vzgoje najširših plasti našega naroda. Učiteljska tiskarna, Ljubljana, 109 str.

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.