Medkulturnost slovenskega prostora

Medkulturnost slovenskega prostora

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žigon Tanja

Predmet Medkulturnost slovenskega prostora je sestavljen iz predavanj in seminarja.
Pri predavanjih sta obravnavana dva sklopa:
- slovenska kulturna zgodovina ter družbeni, (geo)politicni in gospodarski razvoj na Slovenskem nekoc in danes v luci medkulturnosti (predavanje in seminar) in
- slovenski jezik in književnost v medkulturnem položaju (predavanje).

Podrobneje bodo obravnavane naslednje teme:

- izbrana poglavja iz slovenske kulturne zgodovine, najpomembnejše prelomnice v slovenski zgodovini ter vpliv na nadaljnji razvoj v medkulturni perspektivi;
- historicna in sodobna regionalna razdelitev slovenskega prostora ter regionalni razvoj.
- položaj manjšin v Sloveniji ter položaj slovenske manjšine v sosednjih državah; migracijska politika in integracija v slovensko družbo (v evropski primerjavi in širši družbeni perspektivi)
- slovenski medijski prostor nekoc in danes ter vpliv novih medijev na razvoj družbe, kulture, znanosti;
- kulturne ustanove, kulturna politika, institucionalna in neinstitucionalna kultura ter
- slovenski politicni, pravni in izobraževalni sistem, zdravstveno in socialno varstvo, gospodarski razvoj;

- zgodovina slovenskega jezika v prevodih;
- funkcija prevoda v razvoju slovenskega (knjižnega) jezika in razvoju slovenske literature, kljucni prevodni teksti s tega vidika od 10. stoletja dalje;
- vloga prevoda pri promociji slovenske književne in širše kulturne produkcije nekoc in danes
ter
- funkcija prevoda pri vzpostavljanju norme slovenskega knjižnega jezika.

Pri seminarju študenti pripravijo krajšo seminarsko nalogo ter se udeležijo nekaterih vodenih ogledov (kulturne znamenitosti Ljubljane, NUK, gledališka predstava itd.)

-Kos, Janko: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: DZS, 1976 (in poznejše izdaje), str. 7–214 (do vključno realizma). COBISS.SI-ID - 2652725
-Toporišič, Jože: Slovenski knjižni jezik I, 1965, str. 52–59 COBISS.SI-ID - 299521; Slovenski knjižni jezik II, 1966, str. 7–82 COBISS.SI-ID - 4864000; Slovenski knjižni jezik III, 1967, str. 7–40 COBISS.SI-ID - 28537089; Slovenski knjižni jezik IV, 1970, str. 7–33. COBISS.SI-ID - 28537345
-Ahačič, Kozma: Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Ljubljana: Založba ZRC, 2007, str. 15–68, 257–282, 319–355. COBISS.SI-ID - 234826496
-Pogorelec, Breda: Zgodovina slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, Založba FF 2011. COBISS.SI-ID - 256119808
-Prunk, Janko: Kratka zgodovina Slovenije. Ljubljana Grad 2008. COBISS.SI-ID - 75123456
-Štih, Peter; Vasko Simoniti in Peter Vodopivec: Slovenska zgodovina: družba – politika – kultura. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Sistory, 2008; dostopno na http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-INOR6GFF (dostop 20. 3. 2023)

Žigon, Tanja, Karin Almasy in Andrej Lovšin, 2017: Vloga in pomen prevajanja učbenikov v 19. stoletju. Kulturnozgodovinski in jezikovni vidiki. Ljubljana: Znanstvena založba FF. COBISS.SI-ID - 288412928
-Štih, Peter in Bojan Balkovec (ur.): Migracije in slovenski prostor od antike do danes. Ljubljana: ZZDS 2010 (izbrana poglavja). COBISS.SI-ID - 252587520
-Kos, Janko: Duhovna zgodovina Slovencev. Ljubljana: Slovenska matica 1996. COBISS.SI-ID - 63068160
-Spletni viri slovenskih političnih, pravnih, zdravstvenih, socialnih, šolskih in gospodarskih institucij.
-Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu ctiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.