Nemška književnost - obdobja in tradicije VI

Nemška književnost - obdobja in tradicije VI

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: lekt. Winkler Bernhard, prof. dr. Virant Špela

Obdobja in tradicije V in VI sta komplementarna dela, ki nudita vpogled v literarno ustvarjanje 20. stoletja. Drugi del je osredinjen na obdobje od 1945 do danes, modernizme in postmodernizme in specifike ustvarjalnosti v nemškem prostoru (npr. tematiziranje holokavsta, jezikovna inovativnost). Poudarjanje sodobne perspektive kljub razvijanju zmožnosti kontekstualizacije narekuje razumevanje in prenosljivost temeljnih paradigem: zato so v ospredju nove konceptualizacije umetnosti, konstrukcija in interpretacija realnosti v umetniških postopkih. Posebnega poudarka je deležno tematiziranje sodobnih problematik.
Vaje so namenjene delu s konkretnimi besedili ob temah predavanja in razvijanju zmožnosti diferenciacije, argumentiranja, razpoznavanja, transferja, vrednotenja in uporabi literarnozgodovinskega orodja. Cilj je urjenje zmožnosti natančnega branja in navezava literarnih pojavov na sodobno medijsko družbo. Kot pomoč, za samoregulacijo in refleksijo služi literarna mapa.

Primarna literatura:
objavljena sproti glede na najavljene teme.

Sekundarna literatura:
- Špela Virant: Deutschsprachige Literatur : Epochen und Traditionen VI. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. COBISS.SI-ID - 15872515
- Wolfgang Beutin et al (2001): Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart/Weimar: Metzler. Str. 479-702. COBISS.SI-ID - 12337209
- Manfred Brauneck: Theater im 20. Jahrhundert. Programmschriften, Stilperioden, Reformmodelle. Reinbeck: Rowohlt 2009 (izbrana poglavja). COBISS.SI-ID – 45599330