Oblikoslovje poljskega jezika I

Oblikoslovje poljskega jezika I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Položaj morfologije v jezikovni strukturi. Razmerje med fleksijo in besedotvorjem. Predstavitev osnov morfematike in vrst morfemov (korenski, slovnični, besedotvorni), slovničnih kategorij, besednih vrst in razvrstitvenih meril. Pregled besednih vrst in njihovih slovničnih kategorij. Pregled pregibnih besednih vrst: samostalnik (spol, živost-neživost, število, sklon), glagol (vid, način, čas, naklon, oseba, spregatveni tipi), pridevnik (spol, sklon, število, stopnjevanje), zaimek (vrste zaimkov in pregibanje), števnik (vrste števnika in pregibanje). Nepregibne besedne vrste: prislov, veznik, predlog, členek, medmet.

- B. Bartnicka, H. Satkiewicz, Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców, Warszawa 1990.COBISS.SI-ID – 27111010
- P. Garncarek, Czas na czasownik. Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego, Kraków 2002. COBISS.SI-ID - 28417378
- Gramatyka współczesnego języka polskiego, pod red. S. Urbańczyka, t. 2. Morfologia, pod red. R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego, H. Wróbla, Warszawa 1984. COBISS.SI-ID - 2158946
- R. Štefan, W. Łaciak, Učbenik poljskega jezika, Ljubljana 1969. COBISS.SI-ID - 13718528
- S. Mędak, Liczebnik też się liczy, Kraków 2004. COBISS.SI-ID – 35123298
- S. Mędak, Język polski à la carte. Wybór testów języka polskiego dla obcokrajowców. Kraków 1995. COBISS.SI-ID - 28416098
- S. Mędak, Słownik odmiany rzeczowników. Kraków 2003. COBISS.SI-ID – 33112162
- S. Mędak, Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich, Kraków 2004. COBISS.SI-ID – 33112418
- Piotr Garncarek: Nie licz na liczebnik : materiały do nauczania języka polskiego jako obcego. - Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 COBISS.SI-ID 166090499
- J. Pyzik, Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemców. Kraków 2006. COBISS.SI-ID - 46795618

Priporočena literatura:
- K. Kozak, J. Pyzik, Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców, cz. I. Czasownik, Kraków 1994.
- B. Maliszewski, Gramatyka z kulturą. Przez przypadki, Lublin 2020.
- A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa 2001.
- M. Bańko, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2007.