Politična filozofija

Politična filozofija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kravanja Aljoša, izr. prof. dr. Pribac Igor

Vsebina

– Uvod: pojem političnega pri Grkih; grški polis in koncept ustave, atenska demokracija.
– Platonova Država: iskanje definicije pravičnosti; predpostavke in ureditev idealne države.
– Aristotelova politična misel: človek kot politično bitje; teorija družinskega gospodarstva in razlaga suženjstva; nastanek polisa; teorija ustav; definicija politične znanosti; srečnost kot smoter človekovega življenja; teorija pravičnosti.
– Helenizem in politične ideje zgodnjega krščanstva: koncept naravnega zakona; stoiški kozmopolitizem in Pavlov univerzalizem.
–Rimska republikanska ureditev: osnovni pojmi rimskega prava.
–Srednji vek: Tomaž Akvinski in nov premislek naravnega zakona.
– Machiavelli: nova konceptualizacija človeka in oblasti.
–Reformacija: Luthrova etika in njegov vpliv; Locke in ideja tolerance.
– Teorije družbene pogodbe in koncepti naravnega stanja: Hobbes, Spinoza, Locke, Rousseau, Kant.
– Deklaraciji o človekovih pravicah: univerzalizem, egalitarizem, zasebno in javno, civilna družba in javnost.
–Moralno-politične ideologije moderne dobe: liberalizem, nacionalizem, utilitarizem, marksizem, totalitarizem, feminizem, demokratizem, rasizem.
–Konceptualne dileme demokracije: diktatura večine, vrednotni pluralizem in državljanski egalitarizem, suverenost in globalizacija.