Prevajanje v angleščino

Prevajanje v angleščino

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Currie Oliver, prof. dr. Vrbinc Marjeta

Vsebina

Pri predmetu usposabljamo študente za čim bolj ustrezno in zanesljivo prevajanje splošnih neleposlovnih besedil v angleščino. Študenti se seznanijo z racionalno uporabo splošnih eno- in dvojezičnih slovarjev ter drugih leksikografskih pripomočkov za potrebe prevajanja. Prav tako študent postopno usvaja osnovno terminologijo s področja prevajalskih študij, ki mu omogoča zmožnost opazovanja prevajalskih pojavov (zlasti umeščenost izhodiščnih in ciljnih besedil v izhodiščno oziroma ciljno kulturo) ter samorefleksijo lastnih prevajalskih postopkov. Pri pouku študenti predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo glede na pragmatični okvir, besediloslovne značilnosti, leksikalne odtenke, stilistični nivo) in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o različnih rešitvah in virih zanje (slovarji, enciklopedije, Internet, paralelna besedila). Zaradi poudarka na prevajanju iz maternega jezika v angleščino kot tuji jezik obravnavajo tudi izbrana poglavja slovensko-angleške protistavne analize, zlasti na skladenjski in besedilni ravni.