Prevajanje v nemščino

Prevajanje v nemščino

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Osolnik Kunc Viktorija

Vsebina

- Prevajanje praktično-sporazumevalnih in strokovno manj zahtevnih besedil, predvsem s področja turizma, kulinarike, praznikov, šeg in običajev in najrazličnejših vidikov vsakdana nemško govoreče družbe v kontekstu.
- Spoznavanje zvrstnostnih oz. stilnih norm in specifičnih slovničnih pravil v ciljnem jeziku.
- Analiza napak in jezikovna interferenca izhodiščnega na ciljni jezik.
- Upoštevanje bralčevega predznanja v izhodiščnem in ciljnem jeziku pri prevajanju.
- Terminološko delo, predvsem na področju slovenskih stvarnih imen in toponimov v nemščini.
- Predstavitev in uporaba metode mindmappinga.
Metode iskanja prevodnih ustreznic v različnih virih (slovar, leksikon, elektronski medij, avdiovizualni mediji, časopis, primerjalna besedila idr.)