Prevajanje v slovenščino

Prevajanje v slovenščino

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lipovšek Frančiška, izr. prof. dr. Stopar Andrej, prof. dr. Sicherl Eva

Pri predmetu usposabljamo študente za čim bolj ustrezno in zanesljivo prevajanje splošnih neleposlovnih besedil v slovenščino. Študenti se seznanijo z racionalno uporabo slovarjev ter drugih pripomočkov za potrebe prevajanja. Pri tem se študent sooča s prevajanjem kot normam podvrženemu jezikovnemu vedenju, kar mu omogoča, da na prevajanje začne gledati v širšem medkulturnem kontekstu. Hkrati tudi uvidi uporabnost prevajanja za poglabljanje svojih jezikovnih spretnosti in za poučevanje angleščine kot tujega jezika. Pri pouku predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo (glede na pragmatični okvir, besediloslovne značilnosti, leksikalne odtenke, stilistični nivo) in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o različnih rešitvah in virih zanje (slovarji, enciklopedije, Internet, paralelna besedila). Zaradi poudarka na prevajanju iz angleščine v materni jezik obravnavajo tudi izbrana poglavja slovensko-angleške protistavne analize, zlasti na skladenjski in besedilni ravni.

Gradivo za prevajanje dobijo študentje na začetku semestra.
Študenti pri prevajanju uporabljajo različne jezikovne priročnike (slovarji in pravopis).