Raziskovalna metodologija

Raziskovalna metodologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kramberger Petra

- Predstavitev strokovnih osnov raziskovanja.
- Principi znanstvenoraziskovalnega dela, literarnovedne metode.
- Metodološke predpostavke.
- Pristopi k raziskovanju in raziskovalne metode (načrtovanje, vrste raziskovanja, potek, paradigme, izbira teme, izdelava načrta, iskanje virov itd.).
- (Kritični) pregled virov in sekundarne literature, vrste virov (primarni viri, enciklopedije, leksikoni, literarne zgodovine, internetni viri itd.); za stroko relevantni bibliografski viri/baze na spletu in v knjižni obliki.
- Spoznavanje in uporaba instrumentarija za vsebinsko in formalno oblikovanje referata, seminarske in diplomske naloge (tematska členitev, teza, vrste definicij, kazalo, predgovor, viri/literatura/navedenke, citiranje, opombe, povzetek itd.).

- Eco, Umberto (2003): Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit schreibt. Doktor-, Diplom- und Magisterarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften. 10. Auflage. Heidelberg: C. F. Müller, 271 str.
- Meyer-Krentler, Eckhardt (1996): Arbeitstechniken Literaturwissenschaft. München: Fink, 143 str.
- Klausnitzer, Ralf (2004): Literaturwissenschaft: Begriffe, Verfahren, Arbeitstechniken. Berlin, New York: W. de Gruyter, 244 str.