Slovensko-angleško prevajanje II

Slovensko-angleško prevajanje II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Orel Kos Silvana, lekt. dr. Grahek Križnar Nina, lekt. dr. Vogrinc Javoršek Urška, prof. dr. Limon David John

Predmet obsega:
a) Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika angleškega jezika
b) Prevajanje in angleški jezik
Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika: Teorija leksikalnega pomena; načela tvorjenja besednih zvez in vrst besednih zvez; stalne besedne zveze, kolokacije, frazni glagoli, zloženke; prevajanje besednih zvez; register; večplastnost sloga; slog in besedilna vrsta s posebnimi kulturno pogojenimi značilnostmi, relevantnimi za prevajalsko prakso; retorične figure; kontrastivna analiza besedil v angleščini in slovenščini.
Prevajanje in angleški jezik:
Razširjanje splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd. Vzporejanje angleških struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami. Različni metodološki pristopi in terminologija s področja prevajalskih študij, kar študentom omogoča zmožnost opazovanja prevajalskih pojavov (zlasti) in samorefleksijo lastnih prevajalskih postopkov. Prevajanje raznolikih besedil v slovenskem jeziku: poljudnoznanstvenih, humanističnih, publicističnih, leposlovnih itd.
Analiza prevodov in izhodiščnih besedil
Obravnavanje posameznih prevajalskih problemov.

A.Grad, R Škerlj, N. Vitorovič (1997) Veliki angleško-slovenski slovar, Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 2804510
Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1997 COBISS.SI-ID - 65516288
Alan Duff (1989) Translation, Oxford University Press, COBISS-ID 6014478
Benson, Morton, Benson, Evelyn and Ilson, Robert. (1997). The BBI Dictionary of English Word Combinations. Revised edition. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. COBISS.SI-ID - 12790823
Carter, Ronald. (1998). Vocabulary. Applied Linguistic Perspectives. Second Edition. London and New York: Routledge. COBISS.SI-ID - 7645026
Moon, Rosamund. (1998). Fixed Expressions and Idioms in English. A Corpus-Based Approach. Oxford: Clarendon Press. COBISS.SI-ID - 7263074
Sinclair, John. (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press. COBISS.SI-ID - 403810