Slovensko-angleško prevajanje lll

Slovensko-angleško prevajanje lll

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zlatnar Moe Marija

Predmet Slovensko-angleško prevajanje III se osredotoca na izpopolnjevanje strategij za analizo, razumevanje in prevajanje besedil iz anglešcine v slovenšcino in obratno. Študentje še vedno prevajajo vecinoma nekoliko težja publicisticna besedila z razlicnih podrocji, npr. politike, gospodarstva, poljudne znanosti in humanistike, kulture in umetnosti. Posebna pozornost se še vedno posveca skladenjskim, besedilnozvrstnim, pa tudi slogovnim in jezikovnozvrstnim znacilnostim posameznih besedil, namenu besedila v izhodišcnem in ciljnem besedilu, ter pricakovanjem in zahtevam ciljnih bralcev. Poleg analize in prevajanja besedil v obeh jezikih, pri predmetu obravnavamo tudi nekatera težja podrocja prevajanja med anglešcino in slovenšcino, npr. pri besedotvorju, poudarjanju, jezikovnovrstnih vprašanjih, metaforiki, kulturno vezanih prvinah in podobnem.

Enojezicni angleški slovarji/English dictionaries
Fran. si
Veliki angleško-slovenski slovar Oxford. Ur. Simon Krek. 2005. Ljubljana: DZS.
dodatno gradivo, ki ga pripravi izvajalec seminarja
razlicni specializirani slovarji in drugi pripomocki / specialized mono-and bilingual dictionaries