Slovensko-nemško prevajanje ll

Slovensko-nemško prevajanje ll

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:60

ECTS točke:9

Nosilec/izvajalec: asist. spec. Čobec Katarina, doc. dr. Maček Amalija, prof. dr. Gruntar Jermol Ada

Vsebina

Predmet se deli na tri podpredmete:
a) Prevodno usmerjeno besedotvorje nemškega jezika
b) Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika nemškega jezika
c) Prevajanje iz nemščine v slovenščino 2

Prevodno usmerjeno besedotvorje nemškega jezika:
- pomen besedotvorja in povezava predmeta z drugimi jezikoslovnimi predmeti (še zlasti leksikologijo),
- vrste morfemov in njihov pomen,
- arbitrarnost in motivacija, tipi motivacije,
- priložnostne tvorjenke v nemškem in kontrastivno tudi v slovenskem jeziku,
- besedotvorne vrste in modeli,
- besedotvorje samostalnika, pridevnika, glagola in prislova.
Celoten predmet je naravnan prevodno, pri čemer študente pri besedotvornih pojavih in zakonitostih tvorjenja besed v nemškem jeziku opozarjamo na ustreznice v slovenščini oz. na možnosti slovenjenja nemških struktur.

Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika nemškega jezika: klasifikacija in kontrastivna (nemško-slovenska) tipizacija frazemov ter raba v različnih besedilnih vrstah in žanrih, konotacija frazemov, razlikovanje temeljnih pojmov "polno, delno idiomatizirane in neidiomatizirane stalne besedne zveze, pregovor, rek, slogan " z medjezikovnega in medkulturnega vidika , usvajanje najbolj znanih oz. najpogosteje rabljenih frazemov in pregovorov; opredelitev osnovnih pojmov stilistike: spoznavanje in razlikovanje stilnih elementov in figur v okviru posameznih besedilnih vrst, kategorizacija in tipizacija stilov glede na besedilne tipe s posebnimi kulturno pogojenimi značilnostmi, relevantnimi za prevajanje med nemškim in slovenskim jezikom in kulturo. Upošteva se nemške in slovenske jezikovne in kulturne značilnosti in razlike v frazeologiji in besedilni tipologiji.

Prevajanje iz nemščine v slovenščino:
Študentke in študentje pri vajah iz prevajanja v slovenščino nadgrajujejo znanje iz prvega letnika, analizirajo zahtevnejša splošna nemška in slovenska besedila ter se seznanijo z osnovnimi metodami prevajalske prakse ter prevajajo lažja besedila iz nemščine v slovenščino.