Španski jezik 2

Španski jezik 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana, lekt. dr. Rodriguez Diaz del Real Alejandro

- razumevanje pisnih in govornih besedil o vsakdanjih temah, vzetih iz različnih medijev in literature
- razvijanje pravilnega in tekočega ustnega izražanja z ustreznim besediščem in registrom predvsem o vsakdanjih in aktualnih temah (dajanje nasvetov in navodil, povzemanje, izražanje mnenja, pogojnosti, predvidevanj in možnosti, argumentiranje)
- razvijanje pisnega izražanja v povezavi z vsakdanjimi temami in komunikacijskimi situacijami (osebna in pol uradna pisma in elektronska pošta, oglasi, nasveti, sporočila, spisi z namenom izražanja mnenja, možnosti, pogojnosti in argumentiranja)

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- glagolski naklon: indicativo, subjuntivo (najpogostejše rabe), imperativo
- glagolski časi: tvorba in raba enostavnih in sestavljenih časov
- odvisni govor
- pogojni stavki

Dvojezični in enojezični španski slovarji.
Zbirka glagolskih spregatev.
ALONSO RAYA, R.; CASTANEDA CASTRO, A.; MARTÍNEZ GILA, P.; MIQUEL LÓPEZ, L.; ORTEGA OLIVARES, J.; RUIZ CAMPILLO, J. P.: Gramática básica del estudiante de español. Barcelona: Difusión, 2005. COBISS.SI-ID - 3325246
ARAGONÉS, L.; PALENCIA, R.: Gramática de uso del español C1-C2. Madrid: SM, 2010. COBISS.SI-ID – 4543779
GÓMEZ TORREGO, L.: Gramática didáctica del español. Madrid: SM. 2011. COBISS.SI-ID - 12461980
MORENO GARCÍA, C.: Curso superior de español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2003. COBISS.SI-ID - 4592414
MARKIČ, J.; PIHLER, B.; RODRÍGUEZ DÍAZ DEL REAL, A.; SANTIAGO ALONSO, G. M.; ŠIFRAR KALAN, M.: El verbo en español. Ejercicios prácticos. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za romanske jezike in književnosti, 2008. COBISS.SI-ID - 238478080
RAE: Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa, 2010. COBISS.SI-ID - 45094754
GRAS MANZANO, P.; SANTIAGO BARRIENDOS, M.; YÚFERA GÓMEZ, I.: Destino Erasmus 2. Madrid: SGEL, 2012. COBISS.SI-ID - 50011746
Učbenik in delovni zvezek Abanico, Barcelona: Difusión.*

*O uporabi novejše literature bodo študenti seznanjeni pri urah.
Literatura je dosegljiva v španski knjižnici FF in v Inštitutu Cervantes.