Struktura in razvoj zgodovinske znanosti

Struktura in razvoj zgodovinske znanosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štuhec Marko

Zgodovinska zavest, njena družbena vloga in dejavniki, ki jo oblikujejo; razlika med zdravorazumskim dojemanjem preteklosti in refletkiranim spoznavanjem preteklosti; predmet zgodovinske znanosti; zgodovinska znanost kot humanistična in družbena znanost; odnos zgodovinske znanosti in drugih humanističnih in družbenih znanosti; historiografska paradigma in njene sestavine; interakcije med zgodovinskimi viri, paradigmo in zgodovinarjem; vloga zgodovinarja pri oblikovanju vednosti o preteklosti; problem objektivnosti v zgodovinopisju; problemi zakonitosti in modelov v zgodovinskem razvoju; zgodovinski viri in njihova tipologija; nahajališča zgodovinskih virov: teren, institucije, izdaje virov; tekstna in historična kritika virov; pomožne zgodovinske vede; problemi periodizacije preteklosti; predmet in osnovne metode različnih historiografskih področji; obča in nacionalna zgodovina; mikrozgodovina; antična historiografija; historiografija v srednjem veku; nastanek in razvoj tekstne in historične kritike; erudicija; zgodovinopisje v razsvetljenstvu; koncept historizma; združitev erudicije in sintetične refleksije o preteklosti; historiografija v 19. stoletju; prelamljanje tradiconalne paradigme okoli leta 1900; marksizem in zgodovinopisje; Analovska šola; zgodovina kot zgodovinska družbena znanost; razmah historične antropologije; lingvistični obrat in njegov vpliv na sodobno historiografijo; historiografija na Slovenskem.

Struktura in razvoj zgodovinske znanosti : gradivo za študente COBISS.SI-ID – 19487586

Priporočena literatura:
J. H. Arnold; History. A very Short Introduction, Oxford-New York 2000, 134 str. ID - 1511997
P. Burke, Revolucija v francoskem zgodovinopisju. Anali 1929-1989, Ljubljana 1993, 167 str. ID - 115034
O. Luthar et al. Zgodovina historične misli od Homerja do začetka 21. stoletja, Ljubljana 2006, str. 53-119, 125-133, 137-155, 240-273, 277-282, 310-315, 335-343, 394-419, 431-437, 459-474, 497-507, 519-526, 543-582, 625-641. ID - 223431424
M. Štuhec, Med mrmranjem stoletji in truščem dogodkov. Geremek med zgodovino in politiko v: B. Geremek, Usmiljenje in vislice, Ljubljana 1997, str. 299-314. ID - 66010368
M. ŠTUHEC. Okvir in platno: Jan Huizinga in njegova Jesen srednjega veka V: Huizinga, Johan. Jesen srednjega veka, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia Humanitatis, 2011, str. 571-589. ID - 260632576
M. ŠTUHEC, Lucien Febvre, bojeviti ()evolucionar, V: Lucien Febvre, Boj za zgodovino in Civilizacija, Beseda in ideja, Ljubljana, 2015, str. 317-340. ID – 283423488
P. Vodopivec, Fernand Braudel, Možnosti in meje totalne zgodovine v: F. Braudel, Materialna civilizacija, ekonomij in kapitalizem. Čas sveta II, Ljubljana 1991, str. 351-372. ID - 28709376
P. Vodopivec, Zgodovinopisje, v: Enciklopedija Slovenije 15, Ljubljana, 2001 str. 165-172. ID - 17411
P. Boucheron, Kaj zmore zgodovina. Ljubljana, 2018, 39 str. ID - 294794752