Pogosta vprašanja – 3. stopnja

Razpis za vpis objavi UL za vse svoje članice v mesecu februarju in je na voljo na spletni strani UL in spletni strani FF. Prijavo za vpis je potrebno oddati preko portala eVŠ v roku, kot je določen v razpisu za vpis. Vlogo, skupaj z zahtevano dokumentacijo je potrebno poslati tudi po pošti. Kandidati, ki ne pošljejo popolne vloge, so pozvani, da jo dopolnijo. Po zaključku izbirnega postopka so vsi prijavljeni kandidati za vpis obveščeni o (ne)izbirio ne/izbiri. Rok za vpis na doktorski študij je 30. september.

Študent se lahko prijavi na razpis za vpis, vendar mora pogoj za vpis (npr. dokončan študij druge stopnje) izpolnjevati najkasneje do zaključka vpisov (30. septembra).

Študentom, diplomantom študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti, Komisija za doktorski študij na predlog predstojnika oddelka in koordinatorja področja ter v soglasju z nosilcem predmeta ob potrjevanju Individualiziranega študijskega programa študenta - v skladu z določili Zakona o visokem šolstvu - prizna študijske obveznosti (tako organizirane oblike kot tudi individualno delo) v obsegu najmanj 60 ECTS. Študenti se lahko v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo neposredno v 2. letnik, če se jim v celoti priznajo obveznosti 1. letnika.

Vlogo za priznavanje študent odda ob vpisu in jo obravnava oddelek ter Komisija za doktorski študij.

Izbira mentorja je zelo pomembna, saj mentor spremlja raziskovalno delo študenta v času priprave idejne zasnove raziskovalnega dela, dispozicije doktorske disertacije in doktorske disertacije, daje študentu navodila in sodeluje pri določanju vsebine, načina in standardov dela na doktorski disertaciji, načrtovanju raziskovanja ter uvaja študenta v raziskovalno skupnost in omogoči njegovo vključitev v raziskovalno delo.

 

Mentorja na podlagi svojih raziskovalnih interesov izbere študent sam, in sicer pred prijavo na študij, saj mora do poteka prijavnega roka na razpis za vpis predložiti njegovo soglasje o prevzemu mentorstva. Če izbrani mentor študenta ne izpolnjuje pogojev za mentorstvo, Referat za doktorski študij o tem obvesti študenta in mu določi rok, da poišče novega mentorja. Seznam potencialnih mentorjev, ki izpolnjujejo pogoje za mentorstvo je objavljen tukaj (poglavje: seznam potencialnih mentorjev) in na spletni strani doktorske šole.

Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje obsega 7200 ur oz. 240 ECTS. Od tega je organiziranim oblikam namenjenih 1800 ur oz. 60 ECTS in 5400 ur oz. 180 ETCS individualnemu raziskovalnem delu. 1 ETCS je ovrednotena s 30 urami študentovega dela. Organizirane oblike dela predstavljajo 25 %, raziskovalno delo pa 75 % obveznosti študenta.

 Organizirane oblike - 60 ECTS

 • Temeljni predmet I* - 10 ECTS
 • Temeljni predmet II* - 10 ECTS
 • Doktorski seminar I** - 10 ECTS
 • Doktorski seminar II** - 10 ECTS
 • Zunanji izbirni predmet*** - 10 ECTS
 • Predstavitev preliminarnih rezultatov raziskovalnega dela pred komisijo 5 ECTS
 • Javni zagovor doktorske disertacije - 5 ECTS

 *Temeljni metodološki in teoretski predmeti: obvezni za vse študente na določenem področju (izvajanje v organizirani obliki študija oz. prilagojeno številu študentov)

**Doktorski seminarji: omogočajo ožjo usmeritev v izbrano smer študija, ki jo določa izbor teme doktorske disertacije (izvajanje za majhne skupine študentov ali kot individualno delo s študenti)

*** Zunanji izbirni predmet: študent izbere v dogovoru z mentorjem (predmet, ki je akreditiran v drugih študijskih programih 3. stopnje na drugih fakultetah ali univerzah, doma ali v tujini).

 

Druge učne enote  - 180 ECTS

 • Izdelava dispozicije doktorske naloge - 15 ECTS
 • Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev - 15 ECTS
 • Individualno raziskovalno delo - raziskovalno delo v skupini/projektu in delo na doktorski disertaciji  - 110 ECTS
 • Priprava znanstvenega prispevka za objavo****  - 40 ECTS

****Objava znanstvenega prispevka

Študent, vpisan v štiriletni doktorski študijski program, mora imeti znanstveni prispevek sprejet v objavo najkasneje pred oddajo doktorske disertacije v oceno.

Študent, vpisan v triletni doktorski študijski program, mora imeti znanstveni prispevek sprejet v objavo najkasneje pred zagovorom doktorske disertacije.

Ustreznost študentovega znanstvenega prispevka pred zagovorom doktorske disertacije potrdijo člani Komisije za spremljanje doktorskega študenta. 

Po vpisu študenta v 1. letnik mentor v soglasju s študentom oblikuje individualiziran študijski program. IŠP študenta je določen s predmetnikom doktorskega študijskega programa, ki vključuje temeljne in (zunanje) izbirne predmete, doktorske seminarje ter raziskovalno delo, ki so kreditno ovrednoteni. Mentor pa določi vsebino in izvajalce Doktorskega seminarja I in II ter zunanjega izbirnega predmeta. Zunanji izbirni predmet se lahko določi tudi naknadno, vendar najkasneje ob vpisu v 2. letnik študija.

Individualiziran študijski program se lahko spremeni, vendar mora k spremembi podati soglasje mentor, koordinator področja ter predstojnik oddelka, končno odločitev pa sprejme Komisija za doktorski študij.

Pogoji za napredovanje so določeni z akreditiranim študijskim programom. Če študent do izteka študijskega leta opravi vse obveznosti predhodnega letnika, se lahko vpiše v višji letnik.

 

Pogoji za napredovanje:

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik so opravljene vse obveznosti organiziranih oblik pouka 1. letnika (Temeljni predmet I, Temeljni predmet II, Doktorski seminar I, Doktorski seminar II) v skupnem obsegu 40 ECTS.

Pogoj za napredovanje iz 2. v 3. letnik je opravljena obveznost organizirane oblike pouka v 2. letniku (zunanji izbirni predmet) v obsegu 10 ECTS in na Senatu članice potrjena pozitivna ocena Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije.

Pogoj za napredovanje iz 3. v 4. letnik je potrjena tema doktorske disertacije na Senatu UL.

Zadnji, 4. letnik je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu in izdelavi ter zagovoru doktorske disertacije.

Dispozicijo doktorske disertacije mora študent prijaviti najkasneje do 21.12 v drugem letniku študija. Dispozicijo obravnava Senat, na podlagi predloga Komisije za doktorski študij.

Prijava teme doktorske disertacije mora obsegati:

 • vlogo za sprejem/prijavo teme doktorske disertacije, ki mora vključevati osebne podatke študenta, podatke o mentorju in morebitnem somentorju ter njuno soglasje s prijavljeno temo, ime študijskega programa in področje, na katerem želi pridobiti doktorski naziv ter naslov predlagane doktorske disertacije v slovenskem in angleškem jeziku oziroma drugem tujem jeziku
 • priloge:
  • življenjepis študenta, s poudarkom na njenem delovanju na znanstvenem področju (strokovni življenjepis);
  • bibliografija študenta (seznam objavljenih znanstvenih, strokovnih, projektnih in drugih del);
  • morebitni predlog pisanja doktorske disertacije v drugem jeziku;
  • soglasje komisije, pristojne za etiko, če vsebina in metode doktorske disertacije to zahtevajo;
  • dispozicijo doktorske disertacije:

Dispozicija doktorske disertacije mora biti napisana in urejena skladno s pravili za urejanje znanstvenih in strokovnih besedil na ustreznem oddelku FF ter obsegati 3 do 5 tipkanih strani formata A4 (brez virov in kazala).

 

Dispozicija doktorske disertacije mora obsegati:

 • predlog naslova doktorske disertacije (v slovenskem in angleškem jeziku v skladu s priporočili in navodili za pisanje naslovov, ki so sestavni del tega pravilnika);
 • znanstveno področje teme doktorske disertacije;
 • pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo študent obravnaval,
 • opredelitev raziskovalnega problema, ki obsega:
  • prikaz dosedanjih raziskav na področju teme,
  • jasno predstavljene hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja s kratko obrazložitvijo,
  • zasnovo raziskav in opis metod raziskovanja,
  • opredelitev pričakovanih rezultatov in izvirni prispevek k znanosti,
  • seznam relevantne literature s področja teme.

Celotna dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora biti napisana v slovenskem jeziku. Če gre za študij tujih jezikov in književnosti, je lahko predlog teme (poleg v slovenščini) napisan tudi v tem jeziku.

Študent triletnega doktorskega študija mora doktorsko disertacijo oddati najkasneje v štirih letih od dneva, ko je bila na Senatu UL potrjena tema doktorske disertacije. Študent triletnega doktorskega študijskega programa, ki doktorske disertacije ne more predložiti v roku iz prejšnjega odstavka, lahko v Referat na doktorski študij pred iztekom tega roka odda prošnjo za podaljšanje roka za oddajo doktorske disertacije oziroma podaljšanje veljavnosti teme, pri čemer se lahko rok podaljša enkrat, in sicer največ za eno leto.

 

Študent štiriletnega doktorskega študija mora najkasneje v dveh letih od poteka statusa v zadnjem letniku doktorskega študijskega programa oziroma po poteku statusa v dodatnem letu oziroma v skladu s sklepom o podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov v Referat za doktorski študij  predložiti izdelano doktorsko disertacijo. Študent lahko doktorsko disertacijo odda šele, ko ima opravljene vse preostale obveznosti, določene s študijskim programom.

 

Če študent štiriletnega študija ne odda doktorske disertacije v roku iz prejšnjega odstavka, mora oddati prošnjo za nadaljevanje oziroma dokončanje študija po prekinitvi, ki ji priloži mnenje mentorja in morebitnega somentorja.

Študent, ki je izgubil status študenta, lahko študijskega obveznosti opravlja še dve leti po izgubi statusa, razen če programu poteče akreditacija. Po izteku dveh let od izgube statusa se šteje, da je študent študij prekinil in mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija v Referat za doktorski študij oddati prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi, ki jo obravnava Komisija za doktorski študij. Komisija za doktorski študij na podlagi prošnje študenta ter v skladu z mnenjem mentorja in Komisije za spremljanje doktorskega študenta pred odločitvijo o upravičenosti študenta do nadaljevanja oziroma dokončanja študija preveri tudi aktualnost in izvirnost teme doktorske disertacije.

V primeru pozitivne odločitve se določi letnik, v katerem lahko študent nadaljuje izobraževanje, oziroma obveznosti, ki jih mora opraviti za zaključek doktorskega študija, ter tudi morebitne dodatne stroške.

Študent, ki izpita/obveznosti pri določenem predmetu ali seminarju ni opravil uspešno, lahko izpit/obveznost ponavlja enkrat. Tretjič izpit oziroma obveznost opravlja pred komisijo, ki jo sestavljajo najmanj trije člani. Ocena komisijskega izpita je dokončna.

Študent, ki tudi pri zadnjem možnem opravljanju izpita ne opravi, ne more nadaljevati študija v tem doktorskem študijskem programu.

Stroške tretjega opravljanja izpita študenta poravna po veljavnem ceniku.

Študent lahko ob prijavi teme zaprosi za pisanje doktorske disertacije v angleškem jeziku, če je tujec, če sta tujca študentov mentor ali somentor ali če je tujec član KSDŠ. V primeru študija tujih jezikov in književnosti lahko kandidat zaprosi za pisanje doktorske disertacije tudi v tem jeziku.

Odločitev sprejme Senat UL na podlagi predloga Senata FF.

Če študent ob prijavi teme doktorske disertacije predloži prošnjo za pisanje doktorske disertacije v tujem jeziku, mora biti dispozicija doktorske disertacije napisana tudi v tujem jeziku in prevedena v slovenščino.