Umetnostne tehnike in restavratorstvo

Umetnostne tehnike in restavratorstvo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. mag. Trček Pečak Tamara, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Prvi del vsebine je namenjen temeljnemu spoznavanju tehnike in tehnologije nastanka grafičnih, slikarskih in kiparskih del ter spoznavanju njihove zgradbe. Študenti se seznanijo s tehniko gradnje del posameznih likovnih zvrsti in podzvrsti ter s tehnologijo priprave gradiv, rabe orodij, pripomočkov in naprav, ki so poglavitni temelji za nastanek umetnin. Pri predmetu se praktično prvič soočijo s taktilnim spoznavanjem likovnih umetnin, orodij, opreme in z materiali, ki so zlasti s historičnega stališča pomembni za ustvarjanje temeljnih znanj in vedenj, nujno potrebnih pri raziskovanju likovnih umetnin.
Drugi del vsebine je namenjen spoznavanju konservatorske-restavratorske stroke in dejavnosti kot sestavine širšega družbeno pomembnega sistema varstva kulturne dediščine. Seznanijo se s poglavitnimi elementi neposredne ogroženosti likovnih umetnin in z vplivi okolja. Študenti spoznajo zahtevnejše restavratorske metode in postopke, kar je nujno za boljše razumevanje procesa varovanja, preventivne zaščite, konserviranja in restavriranja likovnih stvaritev ter kopistike in prezentacije likovnih umetnin.
Z neposrednimi ogledi na terenu se seznanijo s stanjem izbranih umetnin in rezultati opravljenih konservatorskih-restavratorskih posegov, kar je pomembno pri vključevanju umetnostnega zgodovinarja v sistem varstva kulturne dediščine in znanstveno-raziskovalno delo na predmetih likovne dediščine.

- Vračanje izvirnih podob, Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine. Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2004. COBISS.SI-ID - 215161088
Dostopno: 14_2004_vracanje_izvirnih_podob_slo.pdf (zvkds.si)
- Metka KRAIGHER-HOZO: Slikarstvo, metode slikanja, materiali, Sarajevo 1991. COBISS.SI-ID - 243790080
- Gotika v Sloveniji. Nastanek, ogroženost, reševanje likovne dediščine. The Origin, Endangerment and Preservation of Art, Ljubljana 1995. COBISS.SI-ID - 50337792
- TRUSTED, Marjorie: The Making of Sculpture, V&A Publications, London, 2007. COBISS.SI-ID - 12086577
- MILLS, John: Encyclopedia of Sculpture Techniques, Batsford, 2001. COBISS.SI-ID - 23926789
- PENNY, Nicholas: The materials of Sculpture, Yale university press, 1996. COBISS.SI-ID – 36445441
- Kiparstvo, Likovni odsevi Št. 8/9, 1990, COBISS.SI-ID – 59745536
Dostopno na spletu :
- SHELLEY, Marjorie: The Care and Handling of Art Objects, Prektices in the Metropolitan Museum of Art, The Metropolitan Museum of Art, 1987, dostopno na: https://www.metmuseum.org/art/metpublications/The_Care_and_Handling_of_… (28. 8. 2023)
- SITAR, Mateja Neža (ur.), Restavriranje Quaglievih poslikav v ljubljanski stolnici, Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. - (Res. : publikacije Restavratorskega centra Republike Slovenije. Dela = Papers ; 5), Dostopno na:
https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications… (28. 8. 2023)
- SITAR, Mateja Neža (ur.), Vrnitev Liberijeve slike , Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2017. - (Res. : publikacije Restavratorskega centra Republike Slovenije. Dela = Papers ; 6), Dostopno na: https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications…
(28. 8. 2023)
- Muzejska konservatorska in restavratorska dejavnost, Priročnik, http://www.sms-muzeji.si/C/Items/1031?cat=4
- Spletna stran Victoria & Albert Museum, London - več prispevkov, tudi video http://www.vam.ac.uk/content/articles/s/sculpture-techniques/
- Ivan BOGOVČIČ: Umetnostne tehnike in restavratorstvo. Za slušatelje umetnostne zgodovine, Ljubljana 2002, [spletna stran Oddelka za umetnostno zgodovino FF UL].
(PDF) UMETNOSTNE TEHNIKE IN RESTAVRATORSTVO · 2019. 3. 22. · Kot zvrsti slikarstva razlikujemo miniaturno slikarstvo, tabelno slikarstvo, stensko slikarstvo, v širšem pomenu besede - DOKUMEN.TIPS
- Spletne strani ICOM, IIC, ICOMOS, ICRROM …