Uvod v prevajanje in informacijsko družbo

Uvod v prevajanje in informacijsko družbo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Popič Damjan, prof. dr. Žigon Tanja

Predmet sestavljata dva sklopa:
a) uvod v prevajanje (predavanje)
b) pismenost za informacijsko družbo (predavanje in vaje)

Uvod v prevajanje: Pojem kulture in medkulturnega prenosa (kulturnospecificni elementi). Prevajanje nekoc in v sodobni družbi. Prevajalec kot posrednik med izvirnim avtorjem/besedilom in ciljnim naslovnikom. Zunanji dejavniki, ki vplivajo na prevajalske odlocitve. Udeleženci v postopku prevajanja. Osnovni tipi prevajanja: leposlovno prevajanje, znanstveno in tehnicno (neleposlovno) prevajanje, tolmacenje, multimedijsko prevajanje. Norme, strategije in postopki. Potrebna znanja (jezikovna in nejezikovna) in zmožnosti. Pripomocki za medjezikovno posredovanje.

Pismenost za informacijsko družbo: Operacijski sistemi. Varnost podatkov. Oblikovanje besedil. Delo s preglednicami in grafi. Izdelava predstavitve. Iskanje informacij po internetu. Uporaba digitalnih knjižnic in bibliografskih baz. Citiranje in upravljanje bibliografskih referenc. Uporaba jezikovnih virov in orodij. Jezikovne tehnologije za slovenšcino. Korpusi kot jezikovni vir in jezikovni prirocnik. Osnove korpusne analize. Obdelava in interpretacija jezikovnih podatkov.

Munday, J. (2001). Introducing translation studies. London: Routledge. COBISS.SI-ID – 16409954

Katan, D. (2014). Translating cultures. An introduction for translators, interpreters and mediators. Manchester, UK, Northampton, MA: St. Jerome Publishing, 2nd edition. COBISS.SI-ID – 56015458

Zlatnar Moe, M., Žigon, T., T. Mikolic Južnic (2015). Center in periferija : razmerja moci v svetu prevajanja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID – 282643712

Baker, Mona 2011). In other words. A coursebook on translation. Routledge; 2nd edition. COBISS.SI-ID – 512700544

Gorjanc, Vojko in Fišer, Darja. Korpusna analiza. Učbenik. Ljubljana: ZZFF, 2013. COBISS.SI-ID – 269429504

Gorjanc, Vojko. Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit, 2005. COBISS.SI-ID - 221678336