Uvod v sociologijo kulture I

Uvod v sociologijo kulture I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cvar Nina, prof. dr. Vidmar Horvat Ksenija

Predmet je sestavljen iz tematskih sklopov, ki študenta in študentko postopoma in v zgodovinskem prerezu uvajajo v temeljno problematiko ter konceptualne možnosti za analizo kulture. Uvodne teme obravnavajo pojmovanja kulture, ki vključujejo strukturne vidike ter analizo vsakdanjega življenja; osvetlijo razmerje družba-kultura, kultura- umetnost, visoka-nizka kultura, jezik-kultura, kultura-identiteta.
Sledi uvajanje temeljnih pojmov: historičnega materializma (baza, nadzidava; razredni boj, odtujitev, blagovni fetišizem, napačna zavest); koncepti hegemonije (Gramsci), ideologije in ideoloških aparatov države (Althusser), subjekta , diskurza in moči (Foucault).
Prek branja Freuda se študenti in študentke seznanijo z delovanjem nezavednega, množične psihologije ter mehanizmom identifikacije. Slednje vodi v tematski sklop razumevanja oblikovanja individualnih in kolektivnih identitet

Izbrana poglavja iz/selected readings from:
• L. Althusser: »Ideologija in ideološki aparati države«, v zborniku Ideologija in estetski učinek, CZ, 1980. COBISS.SI-ID - 11797505
• S. Freud: »Množična psihologija in analiza jaza«; v Psihoanaliza in kultura. Ur. Močnik, Rastko; Žižek, Slavoj; Baskar, Bojan Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1981 COBISS.SI-ID - 11938561
• M. Foucault: Zgodovina seksualnosti, 1. del, ŠKUC, 2000. COBISS.SI-ID - 108431360
• Marx, Engels; Engels, Friedrich: »Nemška ideologija« (str. 11- 99), v Izbrana dela : v petih zvezkih. 2. zv., V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1976-1977. COBISS.SI-ID - 31662849