Variante angleškega jezika

Variante angleškega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Komar Smiljana

Predmet najprej uvaja študente v spoznavanje glavnih razlik med standardno britansko in ameriško angleščino na eni strani ter regionalnimi dialekti, predvsem na ozemlju Velike Britanije, Severne Irske in Irske. Opredeljene so razlike med dialekti na eni strani (s poudarkom na gramatikalnih in leksikalnih razlikah) in izgovornimi različicami (izgovorne in prozodične razlike). Podrobno so obravnavane narečne in izgovorne posebnosti posameznih področij Velike Britanije, Severne Irske in Irske. Posamezne izgovorne različice so predstavljene z avtentičnimi zvočnimi posnetki, ki študentom omogočajo, da se seznanijo ne le s fonološkimi in fonetičnimi, temveč tudi s prozodičnimi, leksikalnimi in slovničnimi posebnostmi posameznih regionalnih narečij.
Podrobni analizi omenjenih dialektov in izgovornih različic sledijo razlage in ponazoritve izgovornih različic v drugih deželah, kjer je angleščina uradni jezik (regionalne različice v ZDA; Avstralija in Nova Zelandija, Indija in Južna Afrika).
Z ozirom na vlogo in pomen angleščine kot jezika sporazumevanja med narodi, ki jim je angleščina tuj jezik (lingua franca 21. stoletja), se obravnavajo tudi izgovorne posebnosti teh govorcev, z avtentičnimi ponazoritvami po posameznih deželah Evrope, Afrike, Južne Amerike in Azije. Posebna pozornost je namenjena stiku med angleščino in slovenščino in ugotavljanju najbolj značilnih izgovornih lastnosti pri slovenskih govorcih angleščine.

Hughes, A., Trudgill, P., Watt, D. 2005. English Accents and Dialects: An Introduction to Social and Regional Varieties of English in the British Isles. 4th ed. London; Hodder Arnold. Number of pages: 159. COBISS.SI-ID – 33096034
Jenkins, J. 2000. The phonology of English as an international language: new models, new norms, new goals , Oxford: Oxford University Press, 266pp. (Oxford Applied Linguistics).
Swan, M., B. Smith (2001). Learner English. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 16820322
Wells, J. C. 1990. Accents of English 1-3: An Introduction, The British Isles, Beyond the British Isles. Cambridge University Press. Selected Chapters (6), pages 467-559. COBISS.SI-ID – 9885282