Zgodovina jugovzhodne Evrope v srednjem veku

Zgodovina jugovzhodne Evrope v srednjem veku

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mlacović Dušan

Strukturni okvir predmeta,
- geneza terminologije s prostorsko in časovno opredelitev pojma JV Evropa,

Naselitev Slovanov,
- smeri in faze naselitve,
- gospodarska in družbena razvitost Slovanov ob naselitvi,
- staroselski vplivi na Slovane,

Formiranje srednjeveške družbe (7. stol. – 11. stol.),
- etnogeneza posameznih etnij,
- JV Evropa kot prostor križanja interesov frankovskega oz. nemškega kraljestva in Bizanca,
- pokristjanjevanje JV Evrope,
- izoblikovanje posameznih političnih centrov na prostoru JV Evrope kot začetkov kasnejših srednjeveških balkanskih držav,
- politični, družbeni in gospodarski razvoj pri posameznih narodih,

JV Evropa med Ogrsko, Benetkami in Bizancem (11. stol. – 15. stol),
- zaton bizantinskega cesarstva,
- krepitev centralne oblasti v balkanskih državah,
- politični,družbeni in gospodarski razvoj posameznih političnih tvorb v JV Evropi,

Propad srednjeveških balkanskih držav,
- centrifugalne sil v srednjeveških balkanskih državah, pojav Turkov kot bodoče odločilne sile v JV Evropi in njihova postopna prevlada.

- J. Ferluga, Bizantinska družba in država, Ljubljana 1996, 108 str. COBISS.SI-ID - 55963904
- M. Todorova, Imaginarij Balkana, Ljubljana 2001, 401 str. COBISS.SI-ID - 111183616
- G. Ostrogorski, Zgodovina Bizanca, Ljubljana 1961-, 601 str. COBISS.SI-ID - 2224385
- F. Curta: Southeastern Europe in the Middle Ages, 500-1250, 496 str. COBISS.SI-ID - 2386382
- J. FERLUGA, Pota in metode bizantinske politične in kulturne ekspanzije na Balkanu od srede VII. do prvih desetletij XI. stoletja; v: ZČ, leto 1987, letnik 41, št. 4, str. 573-583 COBISS.SI-ID - 4293634
- J. FERLUGA, Kolonizacijska politika bizantinske oblasti od VII. do XIII. stoletja; v: ZČ, leto 1988, letnik 42, št. 1, str. 13-26. COBISS.SI-ID - 4293634
- J. FERLUGA, Bizanc na Jadranu (6.-13. stoletje); v: ZČ, leto 1990, letnik 44, št. 3, str. 363-386. COBISS.SI-ID - 4293634
- J. FERLUGA, Bizantinsko podeželje v »Spominih in nasvetih« tesalskega veleposetnika XI. stoletja; v: ZČ, leto 1995, letnik 49, št. 2, str. 159-174. COBISS.SI-ID - 4293634
- P. SCHREINER, Slike iz bizantinske province. Trgovci in trgovina v dobi Paleologov; v: ZČ, leto 1988, letnik 42, št. 1, str. 5-12. COBISS.SI-ID - 4293634
- P. SCHREINER, Ikonoklazem: njegov pomen za Bizanc in njegove posledice na Zahodu, v: ZČ, leto 1987, letnik 41, 399-407. COBISS.SI-ID – 4293634
- I. VOJE, Poskusi kvantifikacije trgovskega prometa in proizvodnje v srednjeveškem Dubrovniku, v: ZČ, leto 1988, letnik 42, 373-387. COBISS.SI-ID – 4293634
- I. Goldstein: Hrvaška zgodovina, SM, Ljubljana 2008, str. 25 -78. COBISS.SI-ID - 242484224
- S. Čirković: Srbska zgodovina, SM, Ljubljana 2009, str. 13-107. COBISS.SI-ID - 253528064
- Ignacij VOJE: Slovenica Balcanica. Zgodovinske študije. Ljubljana: Slovenska matica, 2005, 17-57, 211-228, 325-379. COBISS.SI-ID - 219960832
- Frederic C. LANE: Venice – A Maritime Republic, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1973, poglavje: The Conquest of Sea Power, str. 22 – 43. COBISS.SI-ID - 36290914
- Monique O'CONNELL: Individuals, Families, and the State in Early Modern Empires: the case of the Venetian Stato da Mar, Zgodovinski časopis, leto 2013, letnik 67, št. 1-2, 8-27. COBISS.SI-ID – 4293634
- László Kontler: Madžarska zgodovina, Slovenska matica, 2005, str. 35-103. COBISS.SI-ID - 222208000