Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete so izšle nove knjige:

 

  • Dušan Plut: Ekosistemska družbena ureditev. 1. zvezek: Podstati in gradniki ekosistemske družbene ureditve ; Ekosistemska družbena ureditev. 2. zvezek: Slovenija in Evropa (Geograff, Historia)

Interdisciplinarno zasnovano knjigo Ekosistemska družbena ureditev sestavljata dva vsebinsko sklenjena zvezka. V prvem zvezku so orisana zgodovinsko podedovana in nova protislovja 21. stoletja. Usmeritve iz prvega zvezka se v drugem zvezku nadgradijo v konkretno zasnovo udejanjanja podstati in gradnikov nove družbene ureditve tako na ravni Slovenije kot tudi na nadnacionalni ravni v Evropski uniji.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF: 1. del, 2. del.

  • Alfred North Whitehead: Znanost in sodobni svet (prevedel Sebastjan Vörös)

Pričujoča knjiga uteleša študijo izbranih vidikov zahodne kulture, v katerih se odraža tristoletni vpliv, ki ga je imela nanjo znanost. Rdeča nit te študije je pre­pričanje, da miselnost nekega obdobja izvira iz pogleda na svet, ki prevladuje med izobraženimi sloji v obravnavani skupnosti. Včasih je takih shem več, vse pa so­vpadajo s kulturnimi razhajanji, ki prežemajo takratni čas. Interesne sfere, iz katerih se porajajo različne kozmologije in ki so obenem podvržene vplivom slednjih, zaobjemajo znanost, estetiko, etiko in religijo. V izbrani dobi bo vsaka od omenjenih sfer ustvarila svojevrsten pogled na svet.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF.  Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

  • Richard Clogg: Kratka zgodovina Grčije (prevedla Jerneja Kavčič)

Kratka zgodovina Grčije velja za referenčno delo s področja novejše grške zgodovine. Leto dni po prvem izidu (1992) je prejela ugledno Runcimanovo nagrado za najboljšo knjigo s področja grških študijev. Zapolnjuje pomembno vrzel v slovenskem prostoru, saj gre za zgodovino Grčije od konca bizantinske dobe dalje.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF.

  • John Stubbs: Having Plenty to Say in Essays and Presentations (Učbeniki FF)

Učbenik (avtor ga imenuje vodnik) študente na dinamičen način uvaja v skrivnosti vsebinsko kvalitetnega pisanja in javnega nastopanja. Dotika se predvsem tem, ki so študentu izredno dragocene, saj pri pouku pisanja pri jezikovnih vajah iz angleščine največ težav povzroča prav vsebina. John Stubbs vodi bralca od okvirne zasnove pisnega sestavka in zbiranja zamisli preko odbiranja ustreznih idej do zaključnih popravkov. Having plenty to say je prva knjiga, ki slovenske študente uči tudi vsebinsko kvalitetnega javnega nastopanja.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF.

  • Jasna Podreka (ur.): Spolnemu nasilju in nadlegovanju vstop prepovedan!: Priporočila za institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri obravnavi spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji

Na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete so med septembrom 2021 in februarjem 2023 koordinirali izvajanje ciljnoraziskovalnega projekta z naslovom Institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri naslavljanju spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji. Kot partnerske institucije so pri projektu sodelovali še Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Inštitut za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in Filozofska fakulteta v Mariboru.

Publikacija je brezplačna. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

  • Ana Cergol ParadižBela kuga: Ilegalni abortusi in zmanjševanje rodnosti na Slovenskem v obdobju med obema vojnama (Historia)

V pričujoči monografiji avtorica predstavi problematiko umetne prekinitve nosečnosti na Slovenskem. Njen fokus je na obdobju med obema vojnama, ko so bile tovrstne prakse potisnjene v ilegalo. Na začetku oriše razvoj zakonodaje, nato pa razišče, kako so vprašanje morebitne legalizacije splava naslavljali različni akterji in akterke v javnem diskurzu. Pri tem se osredotoči na to, kako je ta vprašanja naslavljala medicinska stroka in kako so ga naslavljala različna slovenska ženska društva in revije. V drugem delu se posveti tako zasebnim zgodbam žensk kot tudi zgodbam izvajalk in izvajalcev abortusov ter drugih vpletenih oseb.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

  • Izidor JanžekovičSlovansko svetišče ali srednjeveški stolp?

Knjiga v treh delih obravnava enega izmed najtemeljnejših problemov arheologije pri nas, in sicer »staroslovansko svetišče« na Ptuju. V prvem delu avtor prikaže zanimivo ozadje odkritja tega zloglasnega Objekta v pestrih in »podivjanih« prvih letih povojne Jugoslavije med velikimi arheološkimi izkopavanji na ptujskem gradu. Drugi del sledi Heraklitovemu načelu: »Boj je oče vsega in vsemu kralj!« Problem staroslovanskega svetišča na ptujskem gradu je predstavljen s soočenjem argumentov glavnih akterjev, Josipa Korošca in Franja Baša. Naposled se avtor posveti še ključnemu zgodovinskemu vprašanju kontinuitete in preloma. Tretji del se namreč odmika od vprašanja »svetišča« in se dotakne širšega konteksta Ptuja v času od pozne antike do visokega srednjega veka.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

  • Jana S. RoškerZahodna sinologija in metode kitajske filozofije (Razprave FF)

Monografija naslavlja problematiko transkulturnih raziskav in vprašanja o možnih novih metodologijah raziskovanja neevropskih kultur, ki bi se bile sposobne izogniti inherentnim evrocentričnim pristopom ter orientalizmom. V tem okviru se osredotoča predvsem na problematiko sinologije oziroma, natančneje, metodologije kitajske filozofije. […] Knjiga predstavlja pomemben doprinos k izgrajevanju novih transkulturnih študij, ki presegajo tradicionalne primerjalne metode in ki koncepta kulture ne obravnavajo na esencialističen način, tj. kot statične entitete. S tem podaja inovativno metodo preseganja evrocentričnih in orientalističnih ločnic v medkulturnih interakcijah, zlasti na področju humanistike.(iz recenzije Urbana Kordeša).

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

  • Jan Vrhovski, Jana S. Rošker»Pošast novega humanizma«: modernizacija in transformacije subjektivnosti na Kitajskem (Razprave FF)

Pričujoča knjiga obravnava razvoj pojmovanja subjektnosti v obdobju kitajske modernizacije, med reformnim obdobjem v pozni dinastiji Qing in zgodnjim obdobjem Ljudske republike Kitajske. Knjiga je nastala kot nadaljevanje temeljne študije avtorice o tradicionalnem kitajskem humanizmu, ki je izšla pod naslovom Humanizem v transkulturni perspektivi: primer Kitajske. Osrednja tema knjige sloni na vprašanju, na kakšen način so se te idejne osnove spremenile in v kakšni smeri so se razvijale naprej v obdobju kitajskih modernizacijskih procesov, ki so temeljili na kritičnem prevpraševanju lastne idejne tradicije na eni in poglobljenem soočanju z zahodno, predvsem evropsko miselnostjo na drugi strani. V svojem skupnem delu se avtor in avtorica pobližje ukvarjata predvsem z idejo humanizma in kitajskimi konceptualizacijami subjekta, kakršne so se na Kitajskem na novo vzpostavile na pragu moderne dobe.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

  • Luka Repanšek: Učbenik klasičnega sanskrta: glasoslovje, oblikoslovje, besedotvorje in elementi skladnje (Učbeniki FF)

V indološki seriji zbirke Studia Indogermanica Labacensia je izšel Učbenik klasičnega sanskrta, ki je prvi učbenik tega vélikega in poleg latinščine ter stare grščine za evropski kulturni prostor nadvse relevantnega klasičnega jezika v slovenščini. S tem se slovenska indologija po skoraj 150 letih svojih naporov naposled pridružuje tistim (zlasti evropskim) nacionalnim indološkim tradicijam, ki so uspele znanje in izkušnje na področju poučevanja sanskrta v nacionalnem jeziku in prevajanje sanskrtske književnosti v nacionalni jezik sintetizirati v obliki priročnika za bodoče sanskrtiste. Poleg tega torej, da je pričujoče delo pisano specifično za prihajajoče generacije slovenskih študentov sanskrta, ga od že obstoječih priročnikov za sanskrt v drugih jezikih ločijo še nekatere posebnosti: primere za skladenjske lastnosti črpa iz korpusa kar 24 klasičnih sanskrtskih del oz. ljudske epike, je edini učbenik sanskrta, ki se na sistematičen način in podkrepljeno s številnimi zgledi besedilne rabe ukvarja s členki in členicami, izjemno bistveno, a doslej zanemarjeno prvino sanskrtske slovnice, prav tako pa se kot prvi celostno spopada s področjem besednega naglasa klasičnega obdobja v razvoju stare indijščine. Učbenik na nekaj več kot 600 straneh temeljito obravnava sinhrono slovnico jezika klasične dobe (tj. od 5. stol. pr. n. št. do 12. stol. n. št.), in sicer glasovno, oblikovno, besedotvorno in skladenjsko ravnino, enako dobro pa bo služil tudi za delo z epskim sanskrtom in ob pomoči Učbenika vedske proze (Repanšek 2017) za branje oz. prevajanje vedske stare indijščine srednjega in poznega vedskega obdobja.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF.

 

 

 

 

Zadnje novice
23. 03. 2023

Izr. prof. dr. Matej Šekli prejel zlati znak ZRC SAZU

Izr. prof. dr. Matej Šekli
21. 03. 2023

Simpozij Prenos rokodelskih znanj in izkušenj

20. 03. 2023

Dan hrvaškega jezika